لیست شهدای شهر دیزیچه
ردیف عکس شهید نام پدر اطلاعات کامل
1 ابراهیم دانشمندعبدالرسول
2 ابراهیم ریزیبختیار
3 ابراهیم کریمیانلطف الله
4 ابراهیم نصراللهیامامقلی
5 ابراهيم بهرامي حسين
6 احمد ریزیبختیار
7 احمد قدیریمصطفی
8 احمدرضا علیرضاییمحمد
9 اسدالله اصلانیمجید
10 اسماعیل اکبری بیشهرضا
11 اسماعیل کریمیعلیمراد
12 اصغر زمانی مصطفی
13 اصغر عباسیحیدرعلی
14 اصغر جباریرضا
15 اکبر ملکی حسین
16 ایرج کریمیعلیمراد
17 براتعلی نوریعبدالرحمن
18 بهرام سلیمانیمختارعلی
19 بیژن حیدریمحمد
20 حبیب الله کریمیانعلی
21 حجت الله زمانیجعفرقلی
22 حسن قاسمیموسی
23 حسنعلی بهرامینعمت الله
24 حسنعلی کریمیانرمضان
25 حسین نوریحیدرعلی
26 حسین کریمیانجواد
27 حسین قدیریکمال
28 حسین شفیعیمهدی
29 حمید اکبری زادهاسدالله
30 حمید نوریمیرزاآقا
31 حیدر اصلانینعمت الله
32 خسرو دهقانیمحمود
33 ذوالفقار الوندی پورمصیب
34 رجبعلی ابراهیمیعزیزالله
35 رحیم بهرامیقنبرعلی
36 رسول ابراهیمیحمزه علی
37 رضا سلیمانیغلامعلی
38 رضا نجفیمختار
39 رضاقلی کریمیانقدمعلی
40 رمضان حیدریجعفر
41 سعید باقریامامقلی
42 سید حبیب الله حسینیاسماعیل
43 سید رضا مرتضویسید رسول
44 سید علی سجادیسید جلیل
45 سید مجید مرتضویسید اسدالله
46 سیف الله نجفیعبدالمطلب
47 شعبان جمشيدي‌رادرحمت‌اله
48 عباس ملکیجعفر
49 عباسعلی عطاییحسین
50 عبدالمجید غلامیحسین
51 عزت الله خاک نگاررضا
52 علی بهرامیعبدالرزاق
53 علی جباریرمضان
54 علی محمدیابراهیم
55 علی نادریرمضان
56 علی اصغر بهرامیعبدالرزاق
57 علی اصغر حیدریجعفر
58 علیرضا اصلانیمجید
59 علیرضا شفیعیخیرالله
60 علیمراد اسماعیلیقربانعلی
61 عیسی قلی جعفریحسین
62 غلامحسین اکبریعلی
63 غلامرضا دانشمندرحمان
64 غلامعلی رحمانیعلیمراد
65 فریدون محمدیرضا
66 فضل الله احمدیامامقلی
67 قدرت الله علیرضاییکریم
68 قربانعلی قاسمیجواد
69 قنبر اکبری
70 مجاهد بهرامیحیدرعلی
71 محمد اسرافیلیحمزه
72 محمد بهرامیحسین
73 محمد بهرامیمرتضی
74 محمد بیات
75 محمد دانشمندنوروزعلی
76 محمد کریمیانپرویز
77 محمد ملکیعباس
78 محمد یزدانینادعلی
79 محمد رضا اسدیابوالقاسم
80 محمد رضا عطاییرجبعلی
81 محمد رضا علیرضاییعزیزالله
82 محمد رضا نادریخدابخش
83 محمد رضا نجفیحاج اصغر
84 محمد رضا یوسفیرحمت الله
85 محمد علی دانشمندجواد
86 محمد علی بهرامیعباس
87 محمود کریمیعبدالله
88 محمود ملکیعبدالعلی
89 مرتضی صمدینوروزعلی
90 مرتضی نورینوروزعلی
91 مسیح قاسمیعلیداد
92 مسیح هادیبراتعلی
93 مصیب غلامیمحمد
94 منصور فتحیحسین
95 منصور رجبیغضنفر
96 مهدی سلمانی
97 مهدی ملکیعباس
98 مهدی ملکیعبدالعلی
99 ناصر عطاییحسن
100 نبی الله الوندی
101 نبی الله محمدی
102 نعمت الله زمانیمرادعلی
103 نوروزعلی غلامیقنبر
104 یدالله شریعتیغلامحسین
105 یدالله کریمیانفتح الله